مسابقات بین المللی محور دستاوردها و اختراعات

جهت کسب اطلاعات دقیق از فرآیند و هزینه ها فرم اطلاعات شرکت در مسابقات بین المللی محور دستاوردها و اختراعات را مشاهده نمائید ، در نظر داشته باشید ظرفیت اعزام در این محور محدود بوده و اولویت با کسانی است که فرآیند ثبت نامشان را سریعتر کامل نمائید