اولین رویدادطراحی دوره‌های یادگیری مبتنی بر پروژه با رویکرد شناختی (Project Based Learning​)

دوره یادگیری مبتنی بر پروژه با رویکرد شناختی (PBL)، همزمان با برگزاری ششمین جشنوراه بین المللی دانش آموزی ابن سینا با همکاری موسسه تربیت و شناخت انگاره ویژه معلمین مسئولین پژوهش و مدیران مدارس درهمه مقاطع تحصیلی برگزار می گردد. در این دوره امکان ارائه مدرک گواهی حضور بین المللی و همچنین مدرک رسمی پایان دوره از آموزش و پرورش به شرکت کنندگان دوره فراهم می‌باشد.

در دوره "یادگیری مبتنی بر پروژه" خواهیم آموخت:​

مهمترین رئوس مطالب دوره "یادگیری مبتنی بر پروژه" عبارت است از:​

دوره "یادگیری مبتنی بر پروژه" چگونه برگزار می شود ؟

تمامی محتوای این دوره از طریق سامانه آموزشی انگاره به نشانی ENGARE-CE.COM در دسترس شما قرار خواهد گرفت. پس از ثبت‌نام می توانید در زمان های دلخواه خود، تا پایان مدت مقرر برای دوره، تجارب یادگیری خود را تکمیل کنید. برخی از مهمترین قالب‌های آموزشی عبارت است از:

  • فیلم‌های آموزشی
  • مقالات
  • فرم‌های کمکی
  • روبریک‌های ارزیابی 
  • کتابچه یادگیری پروژه محور
  • تالار گفت و گو

نحوه ارزیابی دوره "یادگیری مبتنی بر پروژه" چگونه خواهد بود؟

تکالیف فرآیندی: در ﻫﺮ درس ﺗﮑﺎﻟﯿﻔﯽ ﺑﺮای ﺗﻤﺮﯾﻦ و ﻋﻤﯿﻖ ﺷﺪن در ﻣﻄﺎﻟﺐ آن درس ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. به این تکالیف فرآیندی گویند که به صورت کلی در دو ﻗﺎﻟﺐ ﮐﻠﯽ اراﺋﻪ می‌شود:

  1. آزﻣﻮن ﮐﻮﺗﺎه: اﯾﻦ آزﻣﻮن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺮور ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻬﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه در درس ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ. در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد، ﻫﺪف آزﻣﻮن ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺮور ﻣﻄﻠﺒﯽ ﺑﺎﺷﺪ درﮔﯿﺮ ﮐﺮدن ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺑﻬﺮوش ﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﭘﺮوژه ﻣﺤﻮر اﺳﺖ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻗﯿﻖ ﻣﺘﻦ ﺳﻮال ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ در ﻃﺮاﺣﯽ روش ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ
  2. ﺗﺎﻻر ﮔﻔﺘﮕﻮ: در اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ، دﯾﺪﮔﺎه ﺷﻤﺎ درﺑﺎره ی ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮﺳﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد. در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻫﺪف ﺗﮑﻠﯿﻒ و وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر در ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻤﺎ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﺑﯿﺎن دﯾﺪﮔﺎه ﺧﻮد، ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺎت را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ. در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎی ﻫﻤﮑﻼﺳﯽ ﻫﺎی ﺧﻮد در ﯾﮏ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

آزﻣﻮن ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ: در ﭘﺎﯾﺎن دوره آزﻣﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﺮور ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﯾﻦ آزﻣﻮن ﻧﯿﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ از روﺷﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ در ﻃﺮاﺣﯽ آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.

شاید بخواهیدبیشتر بدانید...

برای شرکت در دوره شرکت در دوره آموزشی “یادگیری مبتنی بر پروژه” کافی است به لینک زیر مراجعه کرده و فرم ثبت‌نام را نکمیل نمایید:

سامانه ثبت‌نام دانش پذیران

برای آگاهی از هزینه شرکت در دوره آموزشی “یادگیری مبتنی بر پروژه” و برخورداری از تخفیفات ویژه ثبت‌نام زودهنگام با شماره ۹۱۰۹۲۰۶۹-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید.

برای آموزش معلمین حاضر در این دوره، ۱۳ جلسه آموزشی در نظر گرفته شده است؛ باتوجه به توانایی هر یک از دانش پذیران در انجام تکالیف، طول این دوره برای آنان متفاوت و یکتا می باشد.

گواهی پایان دوره برای تمامی معلمی که تکالیف دوره را انجام و در موعد مقرر به مربیان آموزشی تحویل بدهند صادر می‌شود. 

پخش مراسم اختتامیه جشنواره بین المللی ابن سینا