نحوه ارائه ی پروژه ما در جشنواره چطوره ؟

شما در بک نمایشگاه اختراعات در ۲ روز شرکت می کنید که به هر تیم یک مکان استقرار داده می شود و شما می توانید طرح های خودتون رو به بازدیدکنندگان ارائه کنید ، داوران هم در این ۲ روز ارائه ی شما را داوری خواهند کرد.