آیا فقط دیدن این آموزشها برای شرکت در این محور کافی است؟

خیر آموزش های ما جانبی است و شما باید خودتون یک پروژه پژوهشی رو از قبل داشته باشید که آموزش های ما به تکمیل شدن طرح شما کمک میکنه.